โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายหลักสูตร “Mikrotik Certified Network Associate”

ขอเชิญ ผู้ที่สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายหลักสูตร ในหัวข้อ “Mikrotik Certified Network Associate” โดยอาจารย์ผู้อบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติกรณ์ ทาระธรรม

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ 343 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคาร 3

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ชวินทร์ พลหาญ โทร. 086 718 2683