แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย “MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)”

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย “MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)” โดยความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์กิติกรณ์ ทาระธรรม