บุคลากร

นายชวินทร์ พลหาญ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าแผนกวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายวันชัย ศุภธีรารักษ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายสวัสดิ์ ธงไชย

ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายชนินทร์ พบลาภ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอิทธิพล สุขเติม

ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางสาวคุณากร ปั้นปรีชา

ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์

นางสาวเสาวภา ยุติ

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวภัทราภรณ์ เผือกนอก

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ว่าที่ ร.ต. วิทยา เจริญทัศ

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวรัชฎาเนตร สุรำไพ

วศ.บ. วิศกรรมคอมพิวเตอร์

นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวเอมอร สิมาทอง

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุภภณ สวาดิพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายอิทธิพล นราชัย

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม